Elektronska biblioteka Centra za očuvanje autohtonih rasa

________________________________________________________________________________

Zbornici sa Simpozijuma

Zbornik sa simpozijuma Zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja – 2019

Zbornik sa simpozijuma Zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja - 2021

________________________________________________________________________________

Govedarstvo

Simentalska rasa goveda u različitim sistemima proizvodnje

Proučavanje procesa domastikacije  u Srbiji – domestikacija goveda u neolitu

Uslovi držanja, zdravlje i dobrobit muznih krava

Procena energetskog statusa krava na osnovu telesne kondicije i parametara metaboličkog profila

Telesna kondicija i dugovečnost visokomlečnih krava

Procena dobrobiti krava u slobodnom sistemimu držanja

________________________________________________________________________________

Ovčarstvo

Proizvodni pokazatelji rasa i varijeteta ovaca gajenih u uslovima centralnih balkanskih planina

Prinos, sastav i neke osobine mleka ovaca karakačanske, srednje staroplaninske i tetvenske rase

Sastav amino kiselina u mleku ovaca rasa cigaja i karakačanska koje su gajene u centralnom  balkanskom planinskom regionu

Genetska varijabilnost proteina krvi kod cigaje u Jugoslaviji

Optimizacija ishrane jagnjadi u brdsko-planinskom područiju Srbije

Proizvodnja mleka kod svrljiškog soja pramenke

Procena genetskog potencijala ovaca u različitim proizvodnim sistemima

Uticaj nivoa primene selekcijskih i odgajivačkih kriterijuma kao faktora održivog ovčarstva na proizvodne osobine ovaca u ekstenzivnom sistemu gajenja

Novi tehnološki postupak za proizvodnju kvalitetnog jagnjećeg mesa

Morfometrijska karakterizacija karakačanske ovce sa Stare Planine

________________________________________________________________________________

Kozarstvo

Osobine mlečnosti balkanske koze u poluekstenzivnim uslovima gajenja

Autohtona balkanska rasa koza-sastav i osobine jarećeg trupa

Klanični rezultati jaradi domaće balkanske koze

Kozarska proizvodnja, potreba i mogućnost u domaćinstvima brdsko-planinskih i ravničarskih područija

Značaj vremena zalučenja na telesnu masu i prirast jaradi

Fenotipska varijabilnost reproduktivnih osobina koza rase francuska Alpina

Fenotipska varijabilnost reproduktivnih osobina sanske koze

Ishrana jaradi

Osnovni principi prehrane mlječnih koza

Stanje uzgoja i neke eksterijerne mere domacih belih koza na invidualnom sektoru u pančevackom ritu

__________________________________________________________________________________________

Svinjarstvo

Genetički resursi u svinjarstvu-osobine kvaliteta polutke rase moravka i mangulica

Genetički resursi u svinjarstvu-moravka

Efekti različitih tehnologija držanja na dobrobit prasadi u odgoju

Prinos ponznavanja plodnosti kod mangulice u Slavoniji

Prinos poznavanja broja sisa kod mangulice

Prinos poznavanju tjelesnih mera bijele mangulice

_______________________________________________________________________________________________________

Konjarstvo

Eksterijerne karakteristike i zdravstveno stanje domaćeg magarca u parku prirode stara planina

Reprodukcija i zdravstveno stanje domaćeg magarca u rezervatu Zasavica

Prilog poznavanju  fizioloških vrednosti osnovnih hematoloških parametara krvi domaćeg balkanskog magarca u periodu pre i nakon povlačenja ispaše

____________________________________________________________________________________________________

Živinarstvo

Gološijani-autohtona rasa pilića u Srbiji: Klanične osobine

______________________________________________________________________________________________

Biotehnologija, sistemi gajenja i reprodukcije domaćih životinja

Moderne biotehnologije u stočarstvu i reprodukciji

Anatomsko fiziološke osnove reprodukcije domaćih životinja

Primena održivih sistema za proizvodnju mleka na malim farmama

Genetička varijabilnost otpornosti farmskih životinja na bolesti

Biljke u održivoj ishrani životinja

Odgoj u srodstvu

Inovacija ekstenzivnog sistema za proizvodnju mleka na Staroj planini

Stočarska proizvodnja-stanje i budući pravci razvoja u Republici Srbiji

Održivi sistemi gajenja u funkciji očuvanja autohtonih rasa

Mogućnost razvoja kozarstva u aleksandrovačkoj župi

Mogućnost sinhronizacije estrusa kod koza

Sistem mikro farmi koza u visinskoj zoni Kopaonika

Primena biljaka u cilju zaštite zdravlja domaćih životinja

Očuvanje genetičkih resursa autohtonih rasa domaćih životinja u Srbiji

Mortalitet kunića od koćenja do zalučenja u intenzivnom gajenju

____________________________________________________________________________________________

Lovstvo

Promene u telesnoj razvijenosti srneće divljači sa uzrastom

Najčešći uzroci i dijagnostika trovanja divljači

Osnovni principi širenja mirisa divljači

Uticaj roda žira na štete od divlje svinje (Sus scrofa) na poljoprivrednim kulturama u Homolju

Telesne mase odstreljenih divljih svinja (Sus scrofa) u zavisnosti od prihrane i roda žira i voćkarica u lovištu

Populacija medveda u nekim lovištima Republike Srpske

Parazitske infekcije divljih preživara i divljih svinja

Lovni fond i njegovo korišćenje u Republici Srpskoj

Povezanost parametara od estetske vrednosti za ocenjivanje parogova srndaća (Capreolus capreolus L.)

Uticaj starosne dobi i mase tela na trofejnu vrednost rogovlja srndaća (Capreolus capreoulus L.)

Metiljavost kod jelenske divljači u lovištima specijalnog rezervata prirode „Gornje podunavlje“

Iskorišćenost kapaciteta i odnos pojedinih kategorija srneće divljači u lovištima Republike Srpske

Gazdovanje populacijom zeca (Lepus Europaeus Pall.) u Srbiji

Održivo gazdovanje evropskim zecom u donjoj Austriji

Analiza gazadovanja populacijom zeca u Vojvodini u periodu od 1997. do 2011. godine

Elementi populacione dinamike poljske jarebice (Perdix perdix L.) u suburbanim staništima

Reintrodukcija jelenske divljači (Cervus elaphus L.) na područje Sokolovice – stanje i problemi

Gazdovanje mrkim medvedom u centralnoj Bosni

Korišćenje fotozamki i brojanja granuliranih grupa fecesa u procenjivanju gustine populacije divlje svinje u šumskom okruženju

Foto zamke – kako proceniti gustinu naseljenosti srna pomoću fotografija

Pol i starost, specifičnost preživljavanja pri slabom dimorfizmu kod alpskih divokoza

Kraniometrijska diferencijacija šakala (Canis aureus l.,1758) u Bugarskoj

Šakal (Canis aureus) u Bugarskoj trenutno stanje, rasprostranjenost, demografija i ishrana

Vuk (Canis Lupus L.,1758) u Bugarskoj

Značaj količine i kvaliteta proteina za različite kategorije fazana u volijeri i prirodi

Razlike u strategiji ishrane krupnih biljojeda i njihov uticaj na vegetaciju

Genetička konverzacija: Novi instrumenti, za gazdovanje divljim vrstama i zaštitu prirode

Efekti različitog lovnog gazdovanja na genetsku struktutu populacije divlje svinje u južnoj Italiji

Genetički monitoring popularnih vrsta divljači u lovištima Vojvodine

Analiza CHD gena u cilju determinacije pola kod zaštićenih vrsta ptica

Forenzička genetika divljih vrsta – sredstvo za kontrolu krivolova

Determinacija pola ptica u funkciji menadžmenta pernate lovne divljači

Biosigurnosne mere u fazanerijama

Analiza strukture mortaliteta zaštićenih i strogo zaštićenih divljih životinja na teritoriji AP Vojvodine u periodu od jedne godine

Ekološki značaj bakterijskih izolata kod zaštićenih vrsta divljih ptica

Fibromatoza kod srne (Capreolus capreolus)

Značaj trihineloze i drugih zoonoza divljači u regionu zapadnog Balkana

Istraživanje silvatičnih parazitoza u oblasti hrvatskog podunavlja

Monitoring krpelja (Acari: Ixodidae) u lovištima AP Vojvodine

Endoparaziti fazana (Phasianus colchicus L.) u veštačkom odgoju u Srbiji

Nematode fazana (Phasianus colchicus L.) u kontrolisanom držanju i mere suzbijanja

Sadržaj mikroelemenata u divljim pticama sa područja Vojvodine

Lov i sociološke perspektive – pristupi i benefiti

Šteta koju prouzrukuje divljač i njena naknada

Krivolov u Srbiji: Analiza faktor

Ekonomski pristup lovu

Širenje i percepcija mirisa divljači

________________________________________________________________________________

Kinologija

Poreklo i eksterijerne karakteristike srpskog žutog goniča sa područija zapadne Srbije

Osnovni eksterijerni parametri žutog srpskog goniča

Eksterijerni parametri glave srpskog žutog goniča

Odnos polova i veličina legla srpskog goniča u Republici Srpskoj

Uticaj starosti oca i sezone parenja na veličinu legla srpskog goniča

Plodnost srpskog pastirskog psa

Promena pojedinih eksterijernih parametara kod jugoslovenskog ovčarskog psa-šarplaninca kao posledica gajenja u urbanoj sredini

Oboljenja i povrede kod lovačkih pasa zabeležene na područiju grada Županje

Reproduktivne osobine srpskog trobojnog goniča

Uporedni prikaz osnovnih eksterijernih parametara autohtonih rasa goniča

Bolest srčanog crva – prikaz slučaja kod psa

Okularna manifestacija lajšmanijoze psa

Osnovni biohemijski parametri u krvnom serumu dojnih kuja pastirskog psa tornjaka

Osnovni morfometrijski parametri karlice tornjaka

Osnovni elementi krvne slike kuja u laktaciji pastirskog psa tornjaka

Format tela Turskog pastirskog psa Kangala

Turski lovački pas Tarsus Catalburun (Turski poenter)

Poremećaji reprodukcije i njihov uticaj na efikasnost upotrebe kod lovnih kuja

Ispitivanje prisustva različitih serotipa leptospira u populaciji lovačkih pasa u Zapadnoj Srbiji

Endoparazitoze pasa – pregled

Osnovne eksterijerne karakteristike srpskog žutog goniča u Južnoj Srbiji

Osnovni parametri veličine zdjelice turskog pastirskog psa kangala

Uticaj starosti roditelja i sezone parenja na veličinu legla kod rumunskog pastirskog psa – karpatina

Odnos polova i veličina legla srpskog trobojnog goniča u Republici Srpskoj

_____________________________________________________________________________________________